การตรวจราชการ ปี ๕๑


นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ได้มาตรวจราชการเกี่ยวกับกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ออกตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่

วัฒนธรรมประจวบ

วัฒนธรรมประจวบ

วัฒนธรรมประจวบ

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มา
ตรวจราชการเกี่ยวกับกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๖ โครงการ คือ

๑. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

๒. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๓. โครงการส่งเสริมการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน

๔. โครงการภูมิบ้านภูมิเมือง ด้านศิลปะการแสดง และด้านช่างฝีมือพื้นบ้าน

๕. งาน พ.ร.บ.เทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐

๖. โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน
ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ชุมชนบ้านทุ่งบัวทอง ต.บ่อนอก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ณ ศูนย์วัดหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
ตรวจเยี่ยมและพบปะคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน
รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสภาฯ และปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานของสภาฯ โดย นายทักษ์ เดชะปัญญา
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน
ณ โรงเรียนพณิชยการหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 วัฒนธรรมประจวบ
นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตคนหัวหิน พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ ๗
พิพิธภัณฑ์ผ้าไทย พิพิธภัณฑ์หอย
ณ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนะรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
นายวิเชียร วัฒนจิต ผู้บริหารโรงเรียนสมถวิลหัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ เป็นอย่างดี
 วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
วัฒนธรรมประจวบ
นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
ตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการทอผ้าไหมของศูนย์รัชนีไหมไทย
ณ ร้านรัชนีไหมไทย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: