โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา ๕๑


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

………….

* วัตถุประสงค์

 – เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๑  พรรษา ในวันที่   ธันวาคม   ๒๕๕๑

          – เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนิกชนทุกศาสนา ทุกหมู่เหล่า น้อมนำ
แนวพระราชดำรัส
ด้านคุณธรรม ๔ ประการ ความสมานฉันท์ มาประพฤติ ปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความผาสุก ความสงบร่มเย็นแก่บ้านเมือง สม
ดังพระราชประสงค์
          – เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนทุกศาสนาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม
คำสอนของแต่ละศาสนา   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


 * ระยะเวลาดำเนินการ

             จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่    ธันวาคม  ๒๕๕๑
ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑

สำหรับในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ จัดพร้อมกันทั้งจังหวัด

* สถานที่จัดกิจกรรม

          ระดับจังหวัด  กำหนดจัด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ระดับอำเภอ  สถานที่จัดงานได้แก่ที่ว่าการอำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัด  ศาสนสถาน   
ตามความเหมาะสมของงาน  ยกเว้นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
ให้ไปร่วมพิธีกับจังหวัด

 กิจกรรมที่จัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑  มีดังนี้

                    การทำบุญตักบาตร

 พิธีบำเพ็ญกุศล

 พิธีถวายราชสักการะ

 พิธีลงนามถวายพระพร

 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

 การบำเพ็ญประโยชน์

 การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 การประดับธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติฯ

 การปล่อยสัตว์น้ำลงในแม่น้ำลำคลอง

 การจัดทำป้ายรณรงค์ทำความดีเพื่อพ่อ

 การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  เช่น การประกวดเรียงความ 
การประกวดคำขวัญ 

                    การจัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คริสต์ อิสลาม

           เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนประชาชน/หน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ร่วมแสดงความจงรัก ภักดี โดยไปร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน หรือจัดกิจกรรมตามโครงการฯ และขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

5_dec_project

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: