โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน ๕๒ หน้า ๑


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน
วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕
เพื่อเสริมสร้างให้คนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การปรับวิถีในการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล ผู้นำศาสนา
ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และนักเรียน นักศึกษา
จำนวน ๓๐๐ คน  ประธานในพิธีเปิด คือ ดร.ปรีชา กันธิยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
********
วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: