ประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕๓

สภาวัฒนธรรมอำเภอบางสะพาน
ร่วมกับ
อำเภอบางสะพาน
จัดงานประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
และงาน ๕ ธันวามหาราช
ประจำปี ๒๕๕๓