๕ ธันวามหาราช ๕๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓