บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๕๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓